ໃນຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ ປີ2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ສຸພະໄຊ ບຸນຍົງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ,ທ່ານ ໄຊຍະກອນ ແກ້ວພິລາວັນ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ຊສເມືອງ,ພ້ອມທັງພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຮ່ວມກັນລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ວຽກງານອອກໃບຕາດິນ,ວຽກງານສ້າງຖານສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນ 2 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ຕານປ່ຽວ ແລະ ບ້ານ ນາສະດອງ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ

ເພື່ອປະເມີນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຈຸງານໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານອອກໃບຕາທີ່ດິນ,ວຽກງານສ້າງຖານສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ,ຜ່ານການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ມີຄື: ບ້ານ ຕານປ່ຽວສາມາດສຳຫຼວດວັດແທກອອກໃບຕາດິນໄດ້ທັງໝົດ 287 ຕອນ,ເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການໄດ້ທັງໝົດ 203 ຕອນ,ຍັງເກັບເງີນບໍ່ທັນໄດ້ 83 ຕອນ,ວຽກສ້າງຖານສຳມະໂນທີ່ດິນໄດ້ທັງໝົດ 311 ຕອນ,ເກັບຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການໄດ້ທັງໝົດ 208 ຕອນ,ຍັງເກັບເງີນບໍ່ທັນໄດ້ 103 ຕອນ,ບ້ານນາສະດອງ ສາມາດສຳຫຫຼວດວັດແທກອອກໃບຕາດິນໄດ້ທັງໝົດ 183 ຕອນ,ເກັບຄ່າທຳນຽມໄດ້ແລະຄ່າບໍລິການທັງໝົດ 0 ຕອນ,ຍັງເກັບເງີນບໍ່ທັນໄດ້ 183 ຕອນ,ວຽກສ້າງຖານສຳມະໂນທີ່ດິນໄດ້ທັງໝົດ 239 ຕອນ,ເກັບຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການໄດ້ທັງໝົດ 6 ຕອນ,ຍັງເກັບເງີນບໍ່ທັນໄດ້ 178 ຕອນ,ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ລົງກວດກາຕິດຕາມປະເມີນຄືນຂອງສະຖານທີ່ບ່ອນຖີ້ມຂີ່ເຫຍື່ອຢູ່ເຂດບ້ານນາປົງເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ.