ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ ປີ2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ສຸພະໄຊ ບຸນຍົງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສາລະວັນ,ທ່ານ ສອນທອງ ບຸນວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ຊສເມືອງ,ພ້ອມທັງພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຮ່ວມກັນລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ວຽກງານອອກໃບຕາດິນ,ວຽກງານສ້າງຖານສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນ 2 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ສາວແຫ່ວນ ແລະ ບ້ານ ໄຊຊະນະສົມບູນ ເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນ

ເພື່ອປະເມີນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຈຸງານໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານອອກໃບຕາທີ່ດິນ,ວຽກງານສ້າງຖານສຳມະໂນທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ,ຜ່ານການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ມີຄື: ບ້ານສາວແຫວ່ນ ສາມາດສຳຫຼວດວັດແທກອອກໃບຕາດິນໄດ້ທັງໝົດ 162 ຕອນ,ເກັບຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການໄດ້ທັງໝົດ 99 ຕອນ,ຍັງເກັບເງີນບໍ່ທັນໄດ້ 63 ຕອນ,ວຽກສ້າງຖານສຳມະໂນທີ່ດິນໄດ້ທັງໝົດ 297 ຕອນ,ເກັບຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການໄດ້ທັງໝົດ 270 ຕອນ, ຍັງເກັບເງີນບໍ່ທັນໄດ້ 27 ຕອນ,ບ້ານໄຊຊະນະສົມບູນສາມາດສຳຫຫຼວດວັດແທກອອກໃບຕາດິນໄດ້ທັງໝົດ 93  ຕອນ,ເກັບຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການໄດ້ທັງໝົດ 6 ຕອນ,ຍັງເກັບເງີນບໍ່ທັນໄດ້ 87 ຕອນ,ວຽກສ້າງຖານສຳມະໂນທີ່ດິນໄດ້ທັງໝົດ 113 ຕອນ,ເກັບຄ່າທຳນຽມແລະຄ່າບໍລິການໄດ້ທັງໝົດ 113 ຕອນ.