ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ວາປີ

                      ໜ່ວຍງານວິຊາການ                                                                                 ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ